W celu zakupu proszę wybrać SPRZEDAŻ ZDJĘĆ
 i odpowiednie opcje (proszę też podać nr kupionego zdjęcia w mailu do sprzedawcy). Obecnie spośród szybkich przelewów dostępna jest jedynie manualna płatność przez PAYPAL ME, gdzie samemu trzeba dokonać płatności i dodatakowo wysłać wiadomość dotyczącą płatności z informacją o kwocie przelewu i dokonanym wyborze zakupu. Po odnotowaniu przelewu nastąpi właściwa reakcja od firmy Filminet. Sprzedaż fotografii w postaci pliku Jpeg, na Zasadzie Royality-Free, co oznacza, ża obraz stockowy zakupiony na tej licencji może być wykorzystywany wielokrotnie przez kupującego, bez płacenia tantiem, lecz w celu niekomercyjnym. Zdjęcia kupione na obszar Polski i poza Polskę, na Licencji Standardowej nie są sprzedawane na wyłączność. Cena 10 PLN/pic.
Cena za zdjęcie z Licencją Rozszerzoną (Extended) wynosi 30 PLN/pic. i pozwala na niewyłączne użycie max. 10 kopii, w celach komercyjnych. Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
---
In order to purchase, please choose SALE of PHOTOS
 and appropriate options (please also indicate the number of the purchased photo in the email to the seller). Currently, among the quick transfers, only manual payment is available via PAYPAL ME, where you must make a payment yourself and additionally send a payment message with information about the amount of the transfer and the purchase choice you have made. After recording the transfer, the appropriate reaction will take place from Filminet. The sale of photographs in the form of a Jpeg file, on the basis of the Royality-Free principle, which means that a stock image purchased under this license may be used repeatedly by the buyer, without paying royalties, but for a non-commercial purpose. Photographs purchased for the territory of Poland and outside Poland, on the Standard License, are not exclusively sold. Price for 1 item 2 PLN / pic. The price for an Extended License is 6 PLN / pic. and allows non-exclusive use of max. 10 copies, for commercial purposes. The prices given are netto prices without tax VAT 23%. You pay this tax in your country.

Sprzedaż zdjęć fotograficznych/Photos Sale. EXT.

SKU: 401
6,00 złCena
    • Licencja Standardowa (ang. Royalty-Free (RF) License) - obraz stockowy zakupiony na tej licencji może być wykorzystywany wielokrotnie, bez płacenia tantiem. Zdjęcia kupione na Licencji Standardowej nie są sprzedawane na wyłączność, co oznacza, że mogą być sprzedawane przez autora wielokrotnie, a odbiorcami może być nieskończona ilość klientów. Użycie przez klienta - niekomercyjne.
    • Szczegóły patrz w zakładce STANDARD LICENSE AGREEMENT.
    • Licencja Rozszerzona (ang. Extended / Enhanced (EL) License) - pozwala uzyskać prawo rozszerzenia zakresu wykorzystania danej pracy. Wykorzystanie to może obejmować wykonanie większej liczby kopii, wykorzystanie w celu odsprzedaży (grafiki, pocztówki, kalendarze, koszulki, kartki okolicznościowe, kubki, itp.) lub zezwalać na inne metody dystrybucji i wykorzystania. Użycie komercyjne.
    • Szczegóły patrz w zakładce EXTENDED LICENSE AGREEMENT.